Algemene voorwaarden

 

1) In zijn aanvraag omschrijft de inrichter zo gedetailleerd mogelijk de activiteit of het evenement waarvoor hij een zaal wenst te huren bij Tutti te 2170 Antwerpen (Merksem), Sint-Bartholomeusstraat 9a. De vzw Vereniging voor Solidariteit (BTW-nr. BE0433.665.224, hierna: VVS genoemd), waarvan Tutti deel uitmaakt, behoudt zich het recht voor bijkomende informatie in te winnen omtrent de geplande activiteit/het geplande evenement vooraleer de aanvraag goed te keuren en een gebruiksovereenkomst op te stellen.

2) De inrichter verklaart uitdrukkelijk dat de door hem geplande activiteit niet strijdig is met de wet, de goede zeden en de openbare orde.

3) Er is slechts sprake van een bindende overeenkomst tussen partijen na ondertekening van de gebruiksovereenkomst en betaling van de verschuldigde gebruiksvergoeding en
waarborg. Tot dan behoudt VVS zich het recht voor om de boeking zonder enige vorm van ingebrekestelling en schadevergoeding te annuleren, en de reeds betaalde vergoeding en
waarborg terug te storten aan de inrichter, onder aftrek van een forfaitaire dossierkost van 150 euro.

4) De inrichter dient voor aanvang van de activiteit een verzekeringspolis B.A. organisator af te sluiten bij een verzekeraar naar keuze en hiervan per kerende een attest aan VVS over
te maken.